Janet Finch-Saunders AM

Janet Finch-Saunders AM is the Assembly Member for Aberconwy and Shadow Cabinet Secretary for Local Government in the National Assembly for Wales.

First elected in May 2011, Janet was re-elected to hold the seat of Aberconwy in May 2016 – the first candidate to do so in the history of the Assembly.

The AM has a comprehensive and valuable political experience. As a former member of Conwy County Borough Council, she held the roles of Cabinet Member on the County Authority; Chair of Principal Scrutiny Committee and Leader of the Welsh Conservative Group.

Janet also sat on Llandudno Town Council, and is a former Mayor of the town – a role enjoyed by her mother and father previously.

Prior to her success in Aberconwy in 2011, Janet stood as a North Wales regional candidate for the Welsh Conservatives, and was an approved Parliamentary candidate. She was selected as the Welsh Conservative candidate for Aberconwy in an Open Primary – the first of its kind to be held in Wales.

Janet sits on the Equality, Local Government and Communities Committee and the Petitions Committee in the National Assembly for Wales. She is also the Chair of the Cross Party Group on Small Shops, which she founded during the Fourth Assembly. Working with the Older People’s Commissioner for Wales, Janet is the Welsh Conservatives’ Older People’s Champion.

The Member represents her constituency strongly, scrutinising the Welsh Government’s activities in a range of different areas. Amongst other things, she is passionate in calling for more investment in Health and Social services – particularly for the elderly and those suffering with mental health problems; less regulation for farmers; greater provision of broadband in rural areas; support for small and medium-sized businesses, as well as value for taxpayers money, less central government waste, and openness and transparency in all levels of governance.

***

Janet Finch-Saunders AC yw’r Aelod Cynulliad dros Aberconwy ac Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Lywodraeth Leol yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Fe’i hetholwyd am y tro cyntaf ym mis Mai 2011, a chafodd ei hail-ethol i sedd Aberconwy ym mis Mai 2016 – yr ymgeisydd cyntaf i wneud hynny yn hanes y Cynulliad.

Mae gan yr AC brofiad gwleidyddol cynhwysfawr a gwerthfawr. Fel cyn-aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, mae hi wedi gweithredu fel Aelod o’r Cabinet ar yr Awdurdod Sirol, Cadeirydd y Prif Bwyllgor Craffu ac Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae Janet wedi bod yn aelod o Gyngor Tref Llandudno hefyd, ac mae hi’n gyn-Faer y dref – sy’n rôl y bu ei mam a’i thad yn ei chyflawni hefyd.

Cyn ei llwyddiant yn Aberconwy yn 2011, safodd Janet fel ymgeisydd rhanbarthol ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig yn y Gogledd, ac roedd hi’n ymgeisydd Seneddol cymeradwy. Cafodd ei dewis fel ymgeisydd y Ceidwadwyr Cymreig dros Aberconwy mewn Cynulliad Sylfaenol Agored – y cyntaf o’i fath i gael ei gynnal yng Nghymru.

Mae Janet yn aelod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a’r Pwyllgor Deisebau yn y Cynulliad. Yn ogystal, hi yw Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach yr aeth ati i’w sefydlu yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. Gan weithio gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Janet yw Hyrwyddwr Pobl Hŷn y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae’r Aelod yn cynrychioli ei hetholaeth yn gadarn, gan graffu ar weithgareddau Llywodraeth Cymru mewn pob math o wahanol feysydd. Ymysg pethau eraill, mae hi’n frwd iawn am alw am fwy o fuddsoddiad ym maes Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – yn enwedig ar gyfer pobl hŷn a’r rhai â phroblemau iechyd meddwl, llai o reoleiddio i ffermwyr, gwell darpariaeth band eang mewn ardaloedd gwledig a chymorth ar gyfer busnesau bach a chanolig, yn ogystal â sicrhau mwy o werth am arian i drethdalwyr, llai o wastraff gan lywodraeth ganolog a gonestrwydd a thryloywder ar bob lefel o lywodraethiant.